دادنامه من(حقوق,مطالب علمی)

دادنامه من(حقوق,مطالب علمی)
به دادنامه من خوش اومدید

دادنامه من

ما سه طبقه وارث داریم . طبقه اول که از میت ارث می برند پدر و مادر و فرزندان هستند . طبقه ی دوم برادران و خواهران میت هستند و طبقه سوم عمو و عمه و خاله و دایی هستند و به ترتیب فرزندان آنها هستند که ارث می برند . حالا اگرکسی هیچ وارثی نداشت اموال او به امام مسلمین یعنی ولی فقیه  می رسد که جزو اموال عمومی و انفال است . 


طبقه دوم از طبقات ارث را اجداد پدری و مادری و برادروخواهر واولاد ایشان تشکیل می دهند اشخاصی که به نسب از یکدیگر ارث می برند برای دانستن میزان  سهم الارث ایشان و شرایطی که این طبقه از طبقات ارث از یکدیگر ارثت می برند


در این گام ما به بررسی  این مطلب می پردازیم که درچه شرایطی برداران وخواهران از یکدیگر ارث می برند و سهم الارث ایشان از یکدیگر به چه میزانی می باشد:

بموجب ماده ۸۶۲قانون مدنی اشخاصی که بموجب نسب از یکدیگر ارث می برند سه طبقه هستند :

طبقه اول:پدر و مادر واولاد واولا داولاد

طبقه دوم:اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم:اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها

پس جایگاه ارث برادران وخواهران از یکدیگر در طبقه دوم ارث می باشد.

 

این طبقات وتقسیم بندی به چه دردی می خورد ودارای چه اثر است؟

بموجب ماده ۸۶۳قانون مدنی وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد یعنی چه؟

یعنی اینکه اگر فردی فوت نماید و خویشاوندی از وی باشد به شرح طبقات ارث با محور قراردادن متوفی (یعنی متوفی چه نسبتی با آنها پیدا می کند) تقسیم بندی می شوند ودر این طبقات  جای داده می شوند اگر در هر طبقه ای حتی  یک نفر ورثه در حال حیات باشد سبب می شود دیگر طبقات به اصطلاح از حیث ارث بردن باطل شوند وهیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

ماده ۹۱۶قانون مدنی در همان ابتدا بحث سهم الارث طبقه دوم اینگونه حکم نموده است:

هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وراث طبقه ثانیه می رسد.

یعنی اگر بردار یا خواهری فوت نماید اگر وی دارای پدر یا مادر یا فرزند یا نوه و… با هم یا یکی از ایشان هم زنده باشند دیگر نوبت به ارث بردن پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا بردار یا خواهر یا برادر زاده وخواهر زاده که در طبقه دوم ارث هستند نمی رسد  چرا که از طبقه اول ورثه ای وجود دارد که طبقه بعدی را از ارث بردن محروم می سازد.

این حالت را قانون مدنی در ماده۸۸۶و۸۸۸خود در فصل مربوط به حجب بیان نموده است و حجب را تعریف حالت وارثی می داند که بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلاً(محرومیت از اصل ارث بردن) یا جزئاً (حالتی که فرض ارث از حداعلی به حد ادنی نازل شود)محروم می شود.

یک نکته برای تکمیل شدن مطلب اینکه بموجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی و همچنین مواد۸۸۹و۸۹۰همان قانون هر طبقه به درجات تقسیم می شوند یعنی در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عهده نسلها در آن طبقه معین می گردد به این شرح که در هر طبقه اولاد اولاد در درجه دوم قرار می گیرد ودر صورتی از متوفی ارث می برند که ازدرجه اول کسی نباشد یعنی در طبقه  اول در صورتی اولاد اولاد که درجه دوم از طبقه اول قرار دارند ارث می برد که پدر یا مادر یا اولاد متوفی که در درجه اول از طبقه اول قرار دارند کسی نباشد یا در طبقه دوم که اولاد برادر وخواهردر درجه دوم از طبقه دوم ارث قرار دارند در صورتی ارث می برند که از وراث درجه اول طبقه دوم یعنی پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا بردار وخواهر کسی نباشد باید توجه داشت که اولاد اولاد به قائم مقامی ایشان ارث می برند از اینجاست که ماده ۹۲۵قانون مدنی تصریح می نماید:

..اگر برای میت نه برادرباشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و…

به حکم صریح ماده ۸۷۵قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است .یعنی اگر کسی که می خواهیم ببینیم او آیا از متوفی ارث می برد یا نه اگر زنده باشد این بررسی را می کنیم و اگر قبل از متوفی این فرد فوت نموده باشد جایگاهی برای این بررسی وجود ندارد وهیچ ارثی به این فرد تعلق نمی گیرد نتیجه این بحث این است که حتی اگر از این فرد ورثه ای هم وجود داشته باشد چون این فرد از متوفی ارث نمی برد این افراد بازمانده از او هم هیچگونه ارثی نمی برند.

اگر متوفی دارای همسر باشد چه؟جایگاه او چگونه است؟

به حکم ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن دو نوع است: یکی نسب و دیگری سبب .

همسر متوفی به حکم ماده ۸۶۴ قانون مدنی بموجب سبب ارث می برد پس وجود یا عدم وجود طبقات ارث درحال او بی تاثیر است و او در هر صورت سهم الارث خود را به فرض در نظر گرفته شده قانون ارث می برد ماده ۹۲۷قانون مدنی با تاکید بر این امر تصریح نموده:

در تمام موارد مذکوره در این مبحث(مبحث دوم در سهم الارث وراث طبقه دوم)هر از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و…

ماده ۸۹۶زوجه وزوج را در گروه اشخاصی قرارداده که به فرض ارث می برند وماده ۸۹۴ همان قانون فرض را تعریف کرده است وصاحبان فرض را اشخاصی می داند که سهم آنان از ترکه معین است و این فرض شامل ربع و ثمن است (ماده ۸۹۴قانون مدنی).

فرض دو وراث ربع ترکه است یعنی یک چهارم آن (ماده ۹۰۰ قانون مدنی)یکی شوهر است در صورت فوت زن با داشتن اولاد و زن در صورت فوت شوهر بدون اولاد .

حال  اگر شوهر دارای فرزند باشد فرض زن ثمن یعنی یک هشتم از مال متوفی که ماترک گفته می شود می باشد.

اگر زن وفات یافته دارای فرزند نباشد در اینصورت ارث شوهر نصف ترکه یعنی یک دوم آن است.(مواد ۸۹۹و۹۲۷قانون مدنی )

اثر این فرضها در ماده ۹۰۵قانون مدنی مشهود می شود:

ماده ۹۰۵قانون مدنی-از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد وبقیه به صاحبان قرابت می رسد و…

حالا این سهم الارث برادر وخواهر از یکدیگر به چه میزانی هست؟

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برند (ماده ۹۱۶قانون مدنی)واگر متعدد باشند به این شرح تقسیم می شود:

۱-وراث چند برادر هستند:در اینصورت ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود(ماده۹۱۹قانون مدنی)

۲-وراث چند خواهر هستند:در اینصورت هم ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود(ماده ۹۱۹قانون مدنی)

۳-وراث چند بردار وخواهر هستند:در اینصورت سهم برادر ها(ذکور)دو برابر خواهر ها(اناث)می باشد.(ماده ۹۲۰ قانون مدنی)

 

نکته اینکه در مورد برادر وخواهر ها باید به تنی بودن یا تنی بودن آنها توجه کامل شود چرا که درنحوه تقسیم سهام تاثیر وافر دارد این تقسیم بندی در ذیل آورده شده است:

وراث چند بردار تنی با هم و یا ناتنی و یا ناتنی با هم هستند:

اگر وفات کرده اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارثت نمی برد در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برد باید توجه داشت اخوه ابوینی وابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند(ماده ۹۱۸قانون مدنی)

اگر وراث میت چند برادرو خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. (ماده۹۲۰قانون مدنی)

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند بردار وخواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود(ماده ۹۲۱قانون مدنی)

اگر اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند در اینصورت:اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال برادر ابوینی یا ابی است که به طریقه مذکور تقسیم می نمایند و اگر کلاله امی متعدد باشند ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبین آنها بالسویه تقسیم می شود وبقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.(ماده۹۲۲قانون مدنی)

باید توجه داشت با اجتماع کلاله ابوینی و ابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد(ماده ۹۲۶قانون مدنی)

آیا می دانید بموجب ماده ۸۶۸قانون مدنی هنگامی مالکیت قطعی سهم هر ورثه نسبت به ترکه مستقر می شود که تمامی حقوق ودیونی که متوفی دارد پرداخت شده باشد؟

این حقوق ودیون شامل هزینه های کفن ودفن وواجبات مالی متوفی وقرض ووام وصایای متوفی (تا ثلث مال متوفی ودر صورت بیشتر بودن در صورت اجازه ورثه )است .

آیا ورثه می توانند قبل از پرداخت دیون متوفی معامله ای نسبت به اموال متوفی بنمایند؟

به حکم ماده ۸۷۱قانون مدنی اگر ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی بنمایند که مانند بیع یا هبه یا صلح که از وثیقه دیان می کاهد مادام که دیون تادیه نشده باشداین معاملات نافذ نبوده ودیان می توانند آن را بر هم بزنند.

اگر طلب طلبکاران پرداخت شود آیا باز هم آنها این حق را دارند که بخواهند اجازه بدهند یا ندهند؟

خیر پرداخت دیون سبب می شود طلبکاران دیگر نفعی در هر نوع ادعای که بخواهند مطرح سازند نداشته باشند وبه عبارتی دیگر پرداخت دیون سبب تنفیذ معاملات ایشان خواهد شد.

در خاتمه متذکر می سازد برخی ازموانع ارث شامل:قتل وکفرولعان سبب می شوند که فرد ورثه از متوفی هیچ گونه ارثی نبرد.

ع

: مرتبه
[ چهارشنبه یکم آبان 1392 ] [ 16:42 ] [ احمد رضا بهرامیان ]

سخنرانی ریاست محترم کانون وکلا در جلسه توجیهی کارآموزان جدید الورود 
اظهارات سید مصطفی انوری زاده رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در جلسه توجیهی کارآموزان جدید الورود :
 
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن تبریک و شاد باش به کارآموزان و خانواده محترمشان گفتند : من برای شما صمیمانه آرزوی موفقیت و سر بلندی و افتخار و طلب عدالت خواهی و عدالت پیشگی دارم .
ایشان در ادامه فرمودند: از تأسیس کانون وکلای اصفهان حدود 16 سال است که میگذرد هر چند که سابقه امر وکالت و نهاد وکالت به حدود 120 سال پیش باز می گردد اما در این 16 سال کانون اصفهان بسیار مفتخر و سربلند از آزمون در آمده است که ریشه در شما عزیزان و دوستان قبلی شما که همین جا  آمده اند و همین جا زحمت کشیده اند و پروانه وکالت گرفته اند و امروز در جدال حق و باطل در لشگر حق عمل می کنند دارد .
رئیس کانون وکلای دادگستری ضمن خیر مقدم به کارآموزان گفتند : شما به منزل خود ، به سازمان خود به تشکیلات خود آمده اید و تا زمانی که کانون وکلا هست وکیل دادگستری هم معنا دارد ، وکیل دادگستری به کانون وکلایش شناخته می شود کانونی مستقل ، جدا از هر قید و بند و جدا از تشکیلات قضاییی و دولت ، اینجا کانون وکلای دادگستری است که با پشتیبانی شما تأسیس شده است و با پشتیبانی شما به راه خودش ادامه خواهد داد و مستقل خواهد گردید .
لذا بین کانون وکلای دادگستری از یک سوی و وکلای دادگستری از سوی دیگر یک تعامل همیشگی و ارتباط منطقی وجود دارد . آقای سید مصطفی انوری زاده به این نکته اشاره کردند که کانون وکلای دادگستری حسب قانون وظایفی بر عهده دارد که عباتند از : کانون میبایست بسترسازی کند و زمینه های رشد و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی ،بشری وکلای خودش را فراهم آورد و در ادامه فرمودند من بعنوان رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان باید بگویم که اگر کانون اصفهان در رتبه اول کانونهای کشور قرار نداشته باشد حتماً جزء سرآمد کانونهای وکلاست .
و همچنین ضمن تشکر از همه دوستانی که در ارتقاء سطح کانون زحمت می کشند از کارآموزان جدید نیز برای همکاری و ارتباط با کانون دعوت بعمل می آورند و تقاضا نمودند که از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نفرمائید .
رئیس کانون وکلای دادگستری فرمودند یکی از مهمترین اهداف کانونهای وکلا که تمام امکانات مالی و معنوی خودش را بکار می گیرد تا وکیل خوب تربیت کند و سربازان عدالت به جامعه بدهد .

 

 
سید مصطفی انوری زاده خاطر نشان کرد که از وظائف وکلا و کارآموزان وکالت مطالعه و اجرای با دقت کلیه قوانین آیین نامه ها – دستورالعملها و مصوبات هیأت مدیره کانون میباشد .
ایشان برای کارآموزان جدید الورود بیان نمودند که وکالت دادگستری ادبیات خاص خود را دارد و با ادبیات هر شغلی حتماً متفاوت است و باید این ادبیات را در رفتار و گفتار لوایح خود بکار ببرید .
و همچنین خاطر نشان کردند که کارآموز وکالت به حکم قانون حتی دریافت حق الوکاله ندارد و آنچه استحقاق دریافت آنرا دارد حق الزحمه ای است که با صلاح وکیل سرپرست دریافت می نمایند و این غیر از حق الوکاله است . رئیس کانون وکلای اصفهان در پایان ضمن تبریک دوباره به کارآموزان بایستی از حافظ به سخنان خود پایان دادند .

 مرحبا طائر فرخ پی و فرخنده پیام         خیر مقدم ،چه خبر ،دوست کجا،راه کدام
یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد    که از خصم به دام آمد و معشوقه به کام

: مرتبه
[ یکشنبه سی ام تیر 1392 ] [ 0:43 ] [ احمد رضا بهرامیان ]

سایتهای نزدیک به روحانی: کاهش قیمت دلار فریب دلالان بود!

درست از فردای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار در سراشیبی سقوط افتاد و با کاهش تصاعدی قیمت ارز در بازار داخلی و طلا در بازار های جهانی هجوم خریداران آماتور سکه و دلار به سمت بازارهای داخلی شدت گرفت. این ریزش بهمن گونه تا آنجا پیش رفت که قیمت هر دلار آمریکا به کمتر از 3000 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به حدود یک میلیون و صدهزار تومان کاهش یافت.

درست از فردای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار در سراشیبی سقوط افتاد و با کاهش تصاعدی قیمت ارز در بازار داخلی و طلا در بازار های جهانی هجوم خریداران آماتور سکه و دلار به سمت بازارهای داخلی شدت گرفت. این ریزش بهمن گونه تا آنجا پیش رفت که قیمت هر دلار آمریکا به کمتر از 3000 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به حدود یک میلیون و صدهزار تومان کاهش یافت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از برخی سایت های نزدیک به دولت منتخب از جمله سایت اعتدال، با افزایش چشمگیر عرضه در بازار، قیمت دلار در اندک مدتی بیش از 15 درصد از ارزش خود را از دست داد و این درحالی بود که هیچ زمینه اقتصادی خاصی توجیه گر آغاز این ریزش قیمتی نیست و عوامل جانبی و غیراقتصادی عامل این افت قیمت از سوی تحلیل گران شمرده می‌شود.

برخی دولت را عامل این کاهش قیمت برمی‌شمارند و برخی دیگر نهادهای نیمه دولتی مداخله گر در بازار را در این افت قیمتی موثر می‌دانند. اما آنچه مهم است در ظهر شنبه 25 خرداد 92 چهار راه استانبول به بهانه پیروزی «حسن روحانی» شاهد عرضه مقدار قابل توجهی دلار در بازار و ایجاد شوک قیمتی به بازار ارز بود. هر چند این دلارها توسط همان دلالان معروف منوچهری وارد بازار شد ولی هنوز منابع پشت پرده این شوک قیمتی مشخص نیست و از نمانیدگان مجلس گرفته تا تحلیل‌گران اقتصادی رسانه‌ها و اساتید اقتصاد هر یک انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رفته‌اند.

برخی نمایندگان مدعی هستند که دولت برای اینکه نامی نیک از خود به جای بگذارد،  درصدد است تا نرخ دلار را به صورت تصنعی هم که شده پایین بیاورد تا در مقایسه آماری ابتدای دوره و پایان دوره، گفته شود دلار در ابتدای دوران احمدی نژاد از 3000 تومان فراتر نرفت و بار اصلی افزایش قیمت دلارهای ارزان کنونی را به دولت بعدی سرازیر کند. برخی دیگر معتقد هستند سیستم سوداگری بازار ارز با کمک برخی عوامل پرنفوذ شروع به بهره برداری اقتصادی از باورهای نه چندان صحیح صاحبان دلارهای خانگی کرده‌اند و با سوء استفاده از شوک احتمالی پیروزی یک نامزد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، همزمان به بازار دلار پمپاژ کرده‌اند تا با ارزان شدن قیمت ها ارز مورد نیاز خود را خریداری نموده و با ذخیره‌سازی آن در ماه‌های آینده سود سرشاری را قسمت خود کنند.
 گمانه زنی های دیگری درباره علل کاهش قیمت ارز در بازار وجود دارد که اساسا درصدد توجیه علت کاهش قیمت ارز و ارتباط دادن این تغییرات با عوامل روانی و واکنش های سیاسی است، اما در این تحلیل‌ها به این اشاره نشده است که هنگامی که آقای روحانی وزرایش را تعیین می‌کند و آنها برای اولین بار مواضع رسمی خود را اعلام می‌کنند چه مقدار تفاوت با سیاست‌های گذشته دولت دهم در موارد کلان کشور خواهد داشت؟ و یا اینکه میزان امید به آینده چند درصد سبب رونق در بازه ده روزه می‌شود که برخی این افزایش پشتوانه پول ملی را معقول جلوه می‌دهند؟

از طرف دیگر با توجه به اینکه هنوز بیش از 50 درصد ظرفیت تولید کشور غیرفعال است و بنگاه‌های تولیدی با رکود شدید حاکم در حال دست و پنجه نرم کردن هستند، تنها راه دولت برای کنترل تورم ناشی از کاهش عرض و افزایش نقدینگی، روی آوردن به واردات است و درست به همین دلیل یعنی نیاز به واردات گسترده، تقاضا برای ارز با کاهشی همراه نبوده است.

اما از سوی دیگر، در طرف عرضه نیز اتفاق چندانی نیفتاده است، بر اثر تحریم‌ها هنوز منابع ارزی حاصل از فروش و نفت و صادرات نفتی، امکان بازگشت به داخل را ندارند و با صرف نظر از این دلارهایی که در دست صاحبان آماتور منابع ارزی است، عملا نه تنها در مدت دو هفته گذشته، افزایش عرضه ارز را نداشته‌ایم، بلکه در ماه‌های آینده نیز شاهد این واقعه نخواهیم بود.

با توجه به اینکه در دو طرف عرضه و تقاضا اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداده است، این کاهش قیمت ها را می توان تله دلالان برای صاحبان آماتور منابع ارزی دانست تا بتوانند چندین میلیارد دلار ارزی که گفته می‌شود در خانه‌ها نهان شده است را ارزان خریده و گران بفروشند و جالب این است که دولت هم به این کاهش قیمت موقت چندان بی تمایل نیست!

: مرتبه
[ شنبه هشتم تیر 1392 ] [ 15:12 ] [ احمد رضا بهرامیان ]

آفتاب: پارسینه در ادامه نوشت: بعد از انتخابات اما قیمت سکه و ارز در حال سقوط است و نوید روزهای خوش برای اقتصاد کشور را میدهد. درآخرین روز کاری هفته گذشته، اهالی چهارراه استانبول بعد از مدت‌ها دلار را به قیمت 3200‌ تومان دیدند. این نرخ اگرچه دیری نپایید و باز به نزدیکی‌های 3300‌ تومان جهید اما رکوردی جدید در بازار ارز محسوب می‌شود. هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز به زیر یک‌میلیون و 200 هزار‌تومان رسید و بر عدد یک‌میلیون و 171هزار‌تومان ایستاد.

صرافان چهارراه استانبول دلار را تحت‌تاثیر همان هیجاناتی می‌دانند که با انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور، کل کشور را دربرگرفت. آن هیجان مردم را واداشت تا با مشاهده کاهش قیمت دلار به بازار ارز هجوم ببرند و ارزهای انباشته خود را بفروشند. تا پیش از انتخاب روحانی دلار بر نرخ 3650 تثبیت شده بود و حالا قیمت آن به زیر 3300‌ تومان تنزل یافته است.

در این میان اما روز پنج‌شنبه قیمت طلا در بازار جهانی ریزش داشت و به سطح زیر 1300 دلار در هر اونس رسید؛ روندی که تا عصر جمعه ادامه داشت و برای دقایقی قیمت طلا به حدود 1270 دلار رسید. البته انتخابات تنها عامل برای کاهش قیمت طلا و سکه در بازار نبود، چرا که ارزش دلار در برابر ریال نیز تحت‌تاثیر اخباری مبنی بر لغو تحریم بانک ملت در دادگاه عالی انگلیس، بدون معطلی کاهش یافت.

به این ترتیب درحال حاضر دیگر در صرافی‌های چهارراه استانبول و میدان فردوسی تهران خبر چندانی از دلالان نیست و به نظر می‌رسد که دیگر سرمایه‌گذاری در این بازار برای این عده سودی ندارد و به قول یکی از دلالان دیگر دوران نوسان‌ها و افزایش هیجانی قیمت‌ها گذشته است و دیگر نمی‌توان روی این بازار حساب باز کرد.

روز پنج‌شنبه خبر کاهش قیمت دلار در بین دلالان بازار این دغدغه را ایجاد کرده بود که مبادا بیش از این قیمت‌ها کاهش یابد و به این دلیل همه در حال فروش بودند و خبری از خرید نبود. گفتنی است، هر چند کاهش قیمت ارز و سکه بسیاری را شادمان کرده اما گروهی از اهالی اقتصاد چندان از این موضوع خوشحال نیستند چرا که معتقدند هر نوسانی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی آن، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.اقتصادی ها معتقدند، اقتصاد بیش از هر چیز دیگری به ثبات نیاز دارد هرچندکهباید منتظر استقراردولت جدید بود تا تکلیف بازار مشخص شود.

: مرتبه
[ شنبه هشتم تیر 1392 ] [ 15:1 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
سایت الف، نزدیک به احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «آقای ضرغامی، لطفا بخوانید» به قلم سید روح الله ساداتی به انتقاد از سیاست‌های صدا و سیما پرداخته و نوشته است: هدف هر چه قدر هم والا باشد و عزیز به هیچ وجه وسیله را توجیه نمی کند.
آفتاب: متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید: نکته ای که لازم است در ابتدا به خوانندگان این نوشته متذکر شوم آن است که نوشته حاضر به هیچ وجه در له یا علیه شخص خاصی نیست و صرفا در نقد رسانه ملی به جهت زاویه اهداف تبیین شده این رسانه با نتایج حاصله دارد. نتایجی که گاها زاویه ۱۸۰ درجه با هدف تبیینی دارد.

ریاست محترم رسانه ملی شما یقینا بهتر از بنده می دانید برنامه های متنوع مستند سیاسی ‏و خبری و ‏ نشستهای سیاسی ‏ که با هدف تخریب برخی شخصیتها خصوصا آقایان هاشمی و خاتمی ساختید به چه نتیجه ای رسید ؟ در این مدت خصوصا چهار سال اخیر شما از هیچ فرصتی برای تخریب این دو ‏‏مضایقه نکردید. این همه امکانات مالی و فنی که در فرمان شما بود چه کرد؟ هدفتان این بود که خاتمی را جاسوس ̒ ‏‏‏همکار جورج سوروس و ... معرفی کنید. اما نتیجه چه شد ؟؟؟

تقریبا از هیچ صفت تخریبی نبود که علیه ایشان استفاده نکنید. اما نتیجه چه شد ؟ ؟ آیت الله هاشمی چطور ؟ سران فتنه ‏̒ ‏ ساکت فتنه و اقدام یکجانبه شما در عدم ایجاد فرصت پاسخگویی برای وی را که یادتان نرفته .

نمی دانم شب بعد از اعلام نتایج در خیابان ها بودید یا نه ؟ ولی مطمئنا دوربینهای شما بودند . شعارهای حمایت مردم از خاتمی و هاشمی را حتما شنیدید. نمی خواهید بگویید به هدفتان رسیدید و توانستید به مردم ثابت کنید که خاتمی جاسوس است و هاشمی با ولایت زاویه دارد و در عین حال بخش قابل توجهی از جامعه کماکان به ایشان علاقه مندند . که این توهین به ملت ایران است .

اگر این زاویه بین هدف و نتیجه را به سایر اهداف شما تعمیم بدهیم چه ؟ مثلا در حوزه فرهنگی عقیدتی و .... .

اگر سایر اهداف شما که باید در درازمدت به بار نشیند به همین سرنوشت دچار شود چه ؟

در این مجال نمی خواهم در نفی یا اثبات اقدامات تخریبی بر علیه شخصیتهای نظام سخن بگویم. نمی خواهم بگویم این دو از سرمایه های نظام هستند . حتی نمی خواهم بگویم طبق قوانین حاضر کشورمان شما موظف بودید زمان پاسخگویی در اختیارشان قرار دهید . نه ! سخنم چیز دیگریست

جناب آقای مهندس ضرغامی شما وظیفه سنگینی دارید . به عنوان یک ایرانی ملتمسانه از جناب عالی و سایر همفکرانتان استدعا دارم . در مواضع خود تجدید نظر کنید.برای رسیدن به هدف ابزار مناسب را به کار بندید.شما در خیلی از مواضع موظفید روشنگری کنید . در تاریخ شخصیتهای سفید و سیاه زیادی وجود دارند که شما باید نسبت به آنان روشنگری کنید . فکر کرده اید اگر خدای ناکرده هدفی که برای معرفی چهره منفور سیاهان واقعی روزگار و تاریخ دارید به همین نتیجه برسد چه ؟

یا بالعکس!

جناب آقای مهندس ضرغامی عزیز ̒ مخلص کلام اینکه هدف هر چه قدر هم والا باشد و عزیز به هیچ وجه وسیله را توجیه نمی کند.

: مرتبه
[ شنبه هشتم تیر 1392 ] [ 14:54 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
آفتاب: مردی که نیمی از روز خود را در لوله‌های فاضلاب می‌گذراند، جایزه بدترین شغل انگلیس را از آن خود کرده است.

راد سمیت مردی است که شاید به نظر برخی بدترین شغل دنیا را داشته باشد اما به گفته خودش، علاقه شدیدی به این شغل دارد.

وظیفه اصلی سمیت 64 ساله، تمیز کردن لوله‌های فاضلاب لندن از توده‌های چربی و زباله است.

به گفته او "اگر چه محیط کارم بوی نامطبوعی می‌دهد و خیلی‌ها نمی‌توانند آن را تحمل کنند اما من علاقه شدیدی به شغل خود را دارم و با انگیزه فراوان آن را انجام می‌دهم".

به گزارش ایسنا به نقل از باشگاه خبرنگاران، سال گذشته جایزه بدترین شغل در انگلیس به او داده شد.

: مرتبه
[ شنبه هشتم تیر 1392 ] [ 14:47 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
          برد غرور آفرین ایران مقابل کره جنوبی

پیروزی تیم کشورمان را به همه ایرانیان سربلند بویژه بازدیدکنندگان وبلاگم تبریک میگم


: مرتبه
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 23:1 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
 


حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران، پیامی خطاب به مردم ایران صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:


من پیام کوتاهی دارم که در این فرصت خطاب به ملت ایران عرضه می کنم:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت بزرگ و حماسه آفرین ایران

ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

خدای بزرگ را برای این طلوع دوباره سپاس که با دستان نورافشان شما خورشید عقلانیت و اعتدال را بار دیگر بر ایران تاباند و ندای وحدت و انسجام این ملت را در جهان طنین انداز کرد.

ملت سرافراز ایران، حماسه حضور و مشارکت موثر و معنادارتان در انتخابات در راه انجام وظایف دینی و ملی و در پاسخ به ندای رهبری معظم انقلاب بر شما مبارک باد. بی تردید پیروز این انتخابات شمایید که آگاه و آرام و امیدوار دل به خدای دانا و توانا سپردید و با اعتقاد به حق و اعتماد به نظام مردم‌سالار دینی گامی بلند و استوار در راه عزت و منافع ملی و مدیریت برپایه اعتدال و اصلاح و تدبیر برداشتید.

شما نشان دادید که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خود آنان محقق نمی‌کند. این پیروزی، پیروزی خرد، پیروزی اعتدال، پیروزی رشد و آگاهی و پیروزی تعهد و تدین بر افراط و بداخلاقی است که از هر گوشه ایران سربلند در همه روستاها و شهرها سربرآورد و ایران و ایرانیان را یک بار دیگر در همه جای جهان سرفراز کرد. این پیروزی افتخار آفرین را به یکایک مردم بزرگوار و شریف از مرد و زن، پیر و جوان در داخل و خارج کشور و همه اقوام و پیروان ادیان و مذاهب تبریک و سپاس می‌گویم و یاد امام راحل (ره) و شهیدان والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی می دارم.

سپاس ویژه این فرزند کوچک حوزه و دانشگاه ارزانی رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و استادان و فرهیختگان کشور باد که با درایت و شجاعت روح امید را در مردم دمیدند. بی شک نقش امیدآفرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و دیگر چهره های درخشان نظام در این خیزش و خروش شایسته قدرشناسی است.

همچنین تلاش همه دست‌اندرکاران انتخابات در شورای محترم نگهبان، قوای سه گانه نظام، وزارت کشور، ستادهای اجرایی و نظارت و نیروهای نظامی و انتظامی را ارج می نهم و سپاس می‌گویم.

من به عهدی که با شما مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود و با اتکا به دعای خیر و استمرار حضور و حمایت شما تا پایان این راه پرافتخار از پای نخواهم نشست.

بی‌گمان این حضور عزت‌مند در صحنه سیاسی، پیام‌آور آرامش و ثبات و امید در عرصه اقتصاد نیز خواهد بود و چشمه خروشان همت کارگران، کشاورزان و کارآفرینان موج حرکت و برکت را در تولید و اشتغال به راه خواهد انداخت.

اینک در آستانه این مرحله جدید فرصتی تازه پدید آمده است که در صحنه بین‌المللی نیز آنان که مردم‌سالاری، تعاون و گفتگوی آزاد و حق جویانه را به راستی پای می دارند با دیدن این حماسه عظیم مردمی با زبان احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی ایران با این ملت بزرگ سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند و با تلاش برای گسترش مناسبات منافع متقابل، صلح و امنیت و توسعه را در منطقه و جهان ارتقاء بخشند.

باور کنید که با همت مردم فصل جدید همدلی آغاز شده است. بار دیگر به توان این ملت شگفتی آفرین ایمان بیاوریم و به مدد همه فرزانگان و شایستگان خدمت به این مردم وفادار سامانی نو بخشید. در این راه من دست همه اعتدال‌گرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان به گرمی می فشارم و از همه کسانی که این بنده کوچک را شایسته اعتماد خود دانستند درخواست کمک و همکاری در ادامه راه دارم از دیگر نامزدهای محترم که با حضور و رقابت خویش به خلق حماسه سیاسی و شفافیت دیدگاه‌ها کمک کردند تشکر می کنم و مساعدت آنان را در راه خدمت به ملت انتظار دارم.

امیدوارم همه آنان که به دیگر نامزدهای محترم رای داده‌اند نیز این بنده را خدمتگزار مخلص خود بدانند، زیرا که من خود را پاسدار حقوق همه ملت ایران می‌دانم.

از خدای بزرگ برای دولت تدبیر و امید توفیق خدمت برای ایران عزیز آرزوی سربلندی و برای ملت ایران بهروزی را خواستارم.

موفق و پیروز باشید: مرتبه
[ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 ] [ 22:58 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
هاشمی آمد

شوک بزرگ هاشمی تایید نشد!!!

: مرتبه
[ چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 ] [ 14:10 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
                                                                                    

                                           

                         

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد
و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد

دفتر قلب مرا وا کن و نامی بنویس
سند عشق، به امضا شدنش می ارزد

گر چه من تجربه ای از نرسیدن هایم
کوشش رود به دریا شدنش می ارزد

کیستم؟ باز همان آتش سردی که هنوز
حتم دارد که به اِحیا شدنش می ارزد

با دو دستِ تو فرو ریختنِ دم به دمم
به همان لحظه برپا شدنش می ارزد

دل من در سبدی، عشق به نیل تو سپرد
نگهش دار، به موسی شدنش می ارزد

سالها ... گر چه که در پیله بمانَد غزلم
صبرِ این کرم به زیبا شدنش می ارزد

                                          

                                                                


: مرتبه
[ شنبه هفدهم فروردین 1392 ] [ 1:0 ] [ احمد رضا بهرامیان ]
درباره وبلاگ

وبلاگ
احمد رضا بهرامیان

در من

هر چه می خواهی بکار

از من

چیزی جز عشق نمی روید

موضوعات وب